Modul je určený k vystavování faktur, sledování úhrad, tisk evidenčních a rozborových sestav a k zaúčtování vydaných faktur. Samozřejmostí jsou sestavy, které se dají jednoduše převést do excelu.

Hlavní funkce modulu:

  • vystavování faktur za dodávky výrobků a zboží je přímo propojeno se skladovou evidencí. Zároveň s fakturou se vystavuje výdejka. Je zpracovaný systém hromadné fakturace v případě, že se vystavují po určité období dodací listy a ty se pak fakturují v pravidelných časových intervalech (týdně, dekádně).
  • automatická fakturace generuje faktury za opakující se služby a jiná plnění.
  • lze realizovat a evidovat odpisy neuhrazených pohledávek po lhůtě splatnosti.
  • pohledávky lze vystavovat a sledovat v cizí měně.
  • je možno vytvářet sestavy pohledávek před i po splatnosti v nastavených intervalech
  • zaúčtování vystavených pohledávek je možné provádět manuálně, automaticky nebo poloautomaticky.
  • sledování vývoje pohledávek a to jak graficky, tak numericky, porovnávání tržeb nebo například porovnání pohledávek se závazky, aby firma znala odhad předpokládaných příjmů a výdajů v budoucím období.
  • vystavování a evidence několikastupňových upomínek nezaplacených faktur.
  • výpočet a evidence penalizačních faktur.
  • systém zálohových faktur, daňových dokladů na přijaté platy a jejich sledování a následné vyúčtovávání.