Modul Podvojné účetnictví logicky zastřešuje celý systém a shromažďuje data z ostatních modulů. Umožňuje pružně nastavit a účtovat podle předem určených nákladových středisek, zakázek, kalkulačních položek, případně výkonů a prostředků. Účtovat lze v 6ti místné nebo v 7mi místné účtové osnově.

Opakující se účetní operace jsou plně automatizovány což zásadně snižuje pracnost a zamezuje chybám obsluhy. Je vytvořený důmyslný a propracovaný systém kontrol, který zajistí správné zaúčtování všech dokladů.

Komplexní řešení podvojného účetnictví splňuje veškeré nároky stanovené legislativou na výkaznictví, spolupráci s auditory, bankami apod. Kromě standardních postupů pro zpracování účetních dat je do tohoto modulu implementována celá řada manažerských výstupů, které jsou z hlediska vlastního účetnictví jistě nadstandardem, ale v praxi zjednoduší rozhodovací procesy na všech úrovních řízení firmy a to i bez použití manažerského rozhraní.

Krom všech standardních výstupů (formuláře DPH, rozvaha, předvaha, výsledovka, cash flow apod.) modul obsahuje celou řadu výstupů velmi důležitých pro rozhodovací procesy ve firmě. Jedná se např. o výsledovku porovnávající minulé roky, vývojovou výsledovku a rozvahu, obrátky pohledávek, závazků, zásob, mzdovou náročnost, produktivitu práce apod.

Formuláře výkazu DPH, Souhrnné hlášení, Příloha dle par.92a zákona o DPH vytváří datovou větu ve formátu .xml, kterou lze načíst na portál www.mfcr.cz a dále posílat přes datové schránky na určená místa. Výkaz DPH je možno zpracovat i za „Podniky ve skupině“. K tomu je určen specielní výstup a umožněno sehrávání dat.

Samozřejmostí je možnost vytvářet vzájemné zápočty včetně výstupů podle jednotlivých měn. Vytváření kurzových rozdílů k zaplaceným pohledávkám a závazků a oceňovacích rozdílů nezaplacených pohledávek a závazků k rozvahovému dni. Specielní nabídka je pro vytváření oceňovacích rozdílů měsíčních.

Některé sestavy je možno vytvářet i v návaznosti na minulé roky. Např. kumulovanou hlavní účetní knihu je možno vytvořit za všechny minulé roky, ve kterých byl software použit. Tato úprava slouží k jednoduché kontrole návaznosti účtů.